• ระบบเก็บบันทึกและอุปกรณ์

    รับ-ส่ง ข้อมูลอัตโนมัติ ด้วยซอร์ฟแวร์ scada

  • จำหน่ายและบริการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

    และระบบซอร์ฟแวร์ แสดงผลทางไกล อัตโนมัติ

  • จำหน่ายและบริการ อุปกรณ์ โซล่าร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์

    Solar Cell , Inverter & Accessory

PRODUCT & SERVICE

All in one SCADA Software

Specification for Auto View SCADA/HMI & Energy Software

Auto View เป็น SCADA & Energy Management Software ที่เชื่อมต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรกล ให้สามารถแสดงผล เก็บบันทึกข้อมูลและควบคุมค่าต่างๆ

PC Base data Acquisition/RTU system

เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Auto View เป็น SCADA &Energy Management Software ที่เชื่อมต่อสื่อสารในงานสาธารณูปโภค ให้สามารถแสดงผลและควบคุมค่าพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา แก็ส ไอน้ำ ลมอัด

Panel / Box / Monitor / System Series

Panel / Box / Monitor / System Series